Visie

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de pedagogiek van Maria Montessori. Dit betekent dat de ontwikkeling naar zelfstandigheid centraal staat. Daarnaast besteden we veel tijd aan individuele en sociale ontwikkeling.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten zo veel mogelijk bij elkaar in één klas. Zij leren niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. Oudere kinderen kunnen jongere helpen en de jongere kinderen laten zich inspireren door oudere. Wij ervaren deze verschillende leeftijden in een klas als een positieve bijdrage aan de sfeer in de school en aan de ontwikkeling van het kind.

In een traditionele Montessorischool gebruiken de kinderen geen reken- en taalboeken, opdrachten staan meestal op losse kaarten.

Instructie gebeurt daar vaak individueel. Wij hebben deze werkwijze enigszins gewijzigd: kinderen vanaf groep 3 werken uit moderne methodes. De instructie gebeurt voor een groot deel aan een groepje kinderen. Zo nodig krijgt een kind extra individuele instructie.

Hoewel wij de methode van Montessori nog steeds als uitgangspunt hanteren, is dat voor ons geen dogma. Wij zijn een vernieuwende Montessorischool. Wij vinden het een uitdaging om nieuwe werkwijzen en materialen uit te proberen. Het onderwijs op onze school is altijd in beweging; een grote veranderingsbereidheid is een kenmerk van 8e Montessorischool Zeeburg.

Wij werken aan een fijne, rustige sfeer in de school. Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Kinderen krijgen de kans hun eigen mogelijkheden te ontplooien.

We staan er voor kwalitatief goed onderwijs te bieden, dat afgestemd is op álle leerlingen die de school bezoeken; ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Maar ook uw rol is daarbij onmisbaar: een goede wisselwerking tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk.

We willen kinderen meer bieden dan kennis alleen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan: het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfkennis, leren omgaan met anderen, leren omgaan met emoties en gebruik maken van je creatieve mogelijkheden.

We vinden dat kinderen moeten leren zelfstandig keuzes te maken. Keuzes waar ze verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven!

Onze school is steeds in ontwikkeling. We staan regelmatig stil bij ons onderwijs en evalueren de resultaten ervan. Daarom willen wij ook graag uw mening weten. In de basisschooltijd van uw kind vragen we enkele malen middels een enquête naar uw mening over schoolzaken. Met de uitslag gaan we aan het werk, want die geeft ons aanknopingspunten voor zaken die verbetering behoeven.

De enquête houden we in het voorjaar van elk oneven jaar, in 2011 kunt u weer een ouderenquete verwachten.