MR

Categorie: 
 

02/07/2013 - notulen 21 mei 2013


download ''
 

19/05/2013 - verslag STAIJ ouderavond

Beste ouders/verzorgers van de 8ste,

Aanstaande donderdagavond is er, zoals u weet, een brainstormsessie die wij houden naar aanleiding van de informatieavond van 8 april jl. U kunt zich nog opgeven op r-bemmel@hetnet.nl, want wij hopen op een stevige input van onze achterban. Om u wellicht (beter) voor te bereiden op deze avond sturen wij u hierbij een kort verslag van die avond. Mocht u de langere versie willen hebben, stuur dan een mail naar r-bemmel@hetnet.nl.

Met vriendelijk groet en tot donderdag!

de MR van de 8ste MontessoriVerslag 8e Montessori informatieavond herstelplan 8 april 2013Aanwezigen: Rene Rigter (directeur Staij), Tanja, leden MR en betrokken ouders20:30 opening door TanjaNaar aanleiding van het bericht dat Staij moet reorganiseren is besloten een ouder- informatie avond te houden. Door het ontbreken van financiële deskundigheid en het te laat anticiperen op arriverende problemen is Staij financieel in de problemen geraakt. De pas aangestelde directeur van Staij, Rene Rigter, heeft de opdracht om Staij financieel gezond te maken en legt uit wat deze reorganisatie voor de 8e Montessori betekent. Ook beantwoordt hij vragen van bezorgde ouders.Tanja licht deze avond kort het formatieplan toe. Belangrijkste punten die naar voren komen:De laatste jaren heeft de 8e Montessori (evenals andere openbare scholen van Staij) structureel meer geld uitgegeven dan er binnen kwam. Toezicht daarop ontbrak. Dat heeft geleid tot een financieel tekort bij Staij waardoor er nu gereorganiseerd moet worden. Vooral de personeelskosten zijn flink hoger dan financieel mogelijk was.Gevolgen:

De bezuinigingen hebben voor de 8e Montessori directe gevolgen. Voorop staat dat de kwaliteit van de school niet mag lijden onder de bezuinigingen. Een aantal gevolgen:- er zal zoveel mogelijk administratief worden bezuinigd. Normatief is er teveel aan ondersteunend personeel bij vacatures op andere staij scholen zullen zij mogelijke verplicht overgeplaatst worden

- stagiaires worden ingezet om ondersteunend te gaan werken.

- er zal afscheid genomen moeten worden van een aantal tijdelijke krachten. Deze twee tijdelijke leerkrachten zijn dit jaar aangenomen op basis van ziektevervanging..

- taken worden opgevangen door personeel met vaste contracten en door het

management: iedereen met bevoegdheid voor de klas.

- geen extern personeel meer inhuren maar aanwezige expertise collega-scholen Staij-

breed inzetten door onderling uit te wisselen.

- 1 klas gaat op in de andere klassen: die krijgen 1 a 2 leerlingen erbij tot max. 31

leerlingen . De 8e zal van 20 naar 19 groepen gaan en er wordt gekeken hoe de verdeling van de groepen volgend jaar zal zijn er zijn meerdere opties maximum aantal leerlingen in een klas is 31.Conclusie:

Het management-team van de 8e Montessori streeft naar een pakket haalbare maatregelen die het mogelijk maken om zonder kwaliteitsverlies binnen de financiële normen te kunnen blijven lesgeven in de toekomst. Nadruk blijft ondanks de bezuinigingen liggen op kwalitatief goede leerkrachten en niet meer dan 2 leerkrachten per klas.Om betrokken, open en oplossingsgericht te blijven, worden ouders met vruchtbare ideeën verzocht deze te delen met Tanja.Vriendelijke groet , Jj Wagenaar
 

12/05/2013 - brainstormavond 16 mei

Beste ouders,

De MR nodigt u uit voor een ouderavond op 16 mei a.s. Tijdens de voorlichtingsavond op 6 april, over de financiële problemen op onze school, werd duidelijk dat er onder ouders veel animo is om mee te denken en te werken aan creatieve oplossingen.

Op 16 mei organiseren we daarom een brainstormavond die moet uitmonden in een aantal creatieve voorstellen voor de directie en desgewenst in een werkgroep van ouders die hier in overleg met Tanja na 16 mei verder mee aan de slag gaat.

U bent van harte uitgenodigd!

Graag van tevoren aanmelden bij Renske van Bemmel, r-bemmel@hetnet.nl, in verband met de planning.

Locatie: 8e Montessori
Inloop: vanaf 19.30
Aanvang: 20.00-22.00

Tot 16 mei!

Vriendelijke groet,

Oudergeleding MR
 

03/04/2013 - notulen 4 april 2013


download ''
 

23/03/2013 - notulen 25 februari 2013


download ''
 

11/03/2013 - Notulen 10 januari 2013


download ''
 

15/02/2013 - notulen MR 8 november 2012


download ''
 

31/07/2012 - notulen spoedvergadering MR


download ''
 

31/03/2012 - notulen MR 14 maart 2012


download ''
 

20/03/2012 - notulen 7 februari 2012


download 'notulen 7 februari 2012'
 

13/01/2012 - notulen 14 december 2011


download 'notulen 14 dec.2011'
 

02/11/2011 - notulen november 2011


download 'notulen november 2011'
 

30/09/2011 - jaarverslag MR 2010 - 2011


download 'jaarverslag 2010 -2011'
 

14/09/2011 - notulen september 2011


download 'notulen september 2011'
 

08/07/2011 - notulen 6 juli 2011


download 'notulen 6 juli 2011'
 

14/04/2011 - MR bericht april 2011 - Bewogen vergadering

Je hebt wel eens van die bewogen MR vergaderingen. Zo een was die van april. Met Tanja wisselden we van gedachten over de mogelijke gevolgen ( + en -) van het sluiten van de Rietlanden. Met Trudy (zorgcoördinator) spraken we over de toetsresultaten en hoe we de ontwikkeling door de jaren heen beter kunnen volgen, en te kunnen zien hoe de verbeterprogramma's aanslaan. We spraken over passend onderwijs en wat we daar als school en als (G)MR nu al - proactief - in kunnen betekenen. En ook over hoe we onze 'moderne' Montessori-identiteit en passend onderwijs met elkaar kunnen verenigen. Naar aanleiding van een brief en bezoek van een ouder spraken we over hoe we er voor kunnen zorgen dat de hele gang van zaken rond zorgleerlingen duidelijker en toegankelijker wordt voor ouders. Zinnige gespreksstof. Zeker geen saaie vergadering. Ouders en leerkrachten die iets in willen brengen of eens mee willen praten, zijn van harte welkom!

Op de agenda voor 26 mei o.m: communicatie tussen ouders en school
 

31/03/2011 - notulen april 2011


download 'notulen 14 april 2011'
 

28/03/2011 - MR notulen maart '11


download ''
 

14/03/2011 - MR bericht maart 2011 - De MR onder de loep

De MR is het nieuwe jaar begonnen met eens kritisch naar haar eigen functioneren te kijken. We komen altijd tijd te kort, en hebben we het wel over de juist dingen? Kunnen we ‘pro-actiever’ zijn? Iemand van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) heeft ons wat concrete handvatten gegeven. Twee van onze voornemens:
• Een aantal belangrijke dossiers prominent op de agenda zetten, zoals bijvoorbeeld passend onderwijs.
• Meer en beter communiceren met onze achterban, de ouders.

Om te beginnen maken we voortaan vooraf de agenda voor de volgende MR vergadering bekend. Wellicht wil je kwesties of suggesties aandragen en/of er een keer bij zijn. De MR vergaderingen zijn openbaar.

Agenda dinsdag 12 april:
• Ouderenquête
• Evaluatie zorg(plan)
• Toetsresultaten
• Evaluatie overblijf
 

20/12/2010 - MR notulen 13 december'10


download ''
 

30/11/2010 - MR notulen 18nov.'10


download ''
 

31/10/2010 - MR notulen 18okt.'10


download ''
 

09/10/2010 - MR notulen 6sept.'10


download ''
 

19/09/2010 - Notulen MR-vergadering 05-07-2010


download ''
 

02/09/2010 - Nieuwe MR-ouders gezocht! Iets voor jou?

De school is weer begonnen en ook de MR begint een nieuw seizoen. Afgelopen jaar hebben aardig wat wisselingen plaatsgevonden bij zowel de ouder- als de personeels-geleding. Veel ‘oud-gedienden’ hebben de MR verlaten. Tot nu toe hebben we telkens nieuwe leden kunnen benaderen van de kandidaten-lijst uit 2008. Maar de ‘voorraad’ is op. We zijn op zoek naar nieuwe ouders die hun kennis en betrokkenheid willen inzetten voor de MR. We zijn met een vrij nieuw team, dus ouders met onderwijskennis zijn extra welkom.
De personeelsgeleding is op dit moment compleet. De zittende leden stellen zich nu niet verkiesbaar, omdat hun termijn van 3 jaar nog niet verstreken is.

Het komend jaar staan er weer belangrijke onderwerpen op de agenda: huisvesting op de dependance, het zorgplan en zorgprofiel van de school, voorschoolse opvang, interne verbouwing en de zogenaamde functiemix. De MR moet er – in kritische samenwerking met de directie van de school – voor zorgen dat de school het hoge niveau blijft behouden dat het nu heeft. Lees meer over MR op de schoolwebsite/MR.

Interesse?
Er is op dit moment ruimte voor één nieuwe MR-ouder. Zijn er meer belangstellenden, dan breken spannende verkiezingstijden aan…
Iedereen kan zich tot uiterlijk 27 september aanmelden bij de verkiezingscommissie Saskia Roest, ouder van Wisse Schokker, groep 5/6 C (dependance), Borneokade 90, 1019 AW, saskiaroest@xs4all.nl , 06-20427101

Wil je ergens aandacht voor vragen, mail dan naar mr-ouders@8emontessorischool.nl
En volg onze berichten en notulen op de schoolwebsite/MR.
 

15/06/2010 - Notulen MR-vergadering 16-06-2010


download 'Notulen MR 16 juni 2010'
 

30/03/2010 - Notulen MR-vergadering 31-03-2010


download 'Notulen MR 31 maart 2010'
 

13/12/2009 - Notulen MR-vergadering 14-12-2009


download 'Notulen MR-vergadering 14-12-2009'
 

17/11/2009 - Notulen MR-vergadering 18-11-2009


download 'Notulen MR-vergadering 18-11-2009'
 

08/11/2009 - Welkom bij de Medezeggenschapsraad

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet
te komen aan de belangen van personeel en ouders. Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

De MR op onze school bestaat in principe uit tien leden. Vijf leden worden gekozen uit en door ouders, vijf leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Wie dat zijn vindt u door hier rechtsboven de categorie Leden te kiezen.

De vergaderingen van de school zijn openbaar en vinden altijd plaats op school. De vergaderdata worden vermeld in de maandinfo. Een informeel verslag van de belangrijkste punten vindt u in de categorie Berichten. Zodra de notulen zijn goedgekeurd vindt u ze in de categorie Notulen.

Voor verdere informatie zie de categorie Algemeen.
 

30/09/2009 - Oudergeleding: Rachel Feuchtwang

Ouder van Maya 3/4 E en Lotte 5/6 E
 

30/09/2009 - Oudergeleding: Astrid Krikken


 

01/09/2009 - Notulen MR-vergadering 2-09-2009


download 'Notulen MR-vergadering 2-09-2009'
 

24/06/2009 - Notulen MR-vergadering 25-06-2009


download 'Notulen MR-vergadering 25-06-2009'
 

19/05/2009 - notulen MR-vergadering 20-05-2009


download 'notulen MR-vergadering 20-05-2009'
 

20/04/2009 - notulen GMR-vergadering 21-04-2009


download 'notulen GMR-vergadering 21-04-2009'
 

13/04/2009 - notulen MR-vergadering 14-04-2009


download 'notulen MR-vergadering 14-04-2009'
 

24/03/2009 - notulen GMR-vergadering 25-03-2009


download 'notulen GMR-vergadering 25-03-2009'
 

08/03/2009 - notulen MR-vergadering 09-03-09


download 'notulen MR-vergadering 09-03-09'
 

21/01/2009 - notulen MR-vergadering 22-01-09

de notulen kunt u vinden in de download
download 'download "notulen MR 22-01-2009'
 

09/12/2008 - notulen MR vergadering 10-12-08

de notulen kunt u vinden in de download
download 'notulen MR 10-12-08'
 

11/11/2008 - Bericht van de MR nr 4 - Het Klimaat in de School

Onlangs kreeg de MR een brief van een bezorgde ouder, Coriene Kuipers. Zij maakte zich zorgen over de luchtkwaliteit in de school; zowel in het hoofdgebouw als op het ponton is het vaak heel warm en ruikt het onfris. Een slechte luchtkwaliteit is natuurlijk niet alleen vervelend voor kinderen en leerkrachten, het is ook ongezond en is nadelig voor de concentratie en dus de prestaties van de kinderen. Haar – en onze - zorgen werden bevestigd door een recent rapport van de GG&GD; hierin werd geconcludeerd dat het klimaat en de hygiëne in de school inderdaad te wensen overlaten.

Bij de vergadering van 11 november hebben wij als MR dit aan de orde gesteld en de directie gevraagd wat de plannen zijn om de lucht in de school te klaren.
Op de korte termijn kan dit alleen door elke ochtend de ramen open te zetten. Dat kan dan weer tot gevolg hebben dat het koud wordt in de klas en kinderen graag het raam dicht doen. Echter, dat lijkt ons nog ongezonder, dus we willen alle ouders oproepen om kinderen de komende tijd warm genoeg aan te kleden (het lokaal wordt natuurlijk geen iglo, maar kan frisjes zijn).
Voor verbeteringen op de lange termijn heeft de directie een gespecialiseerd bedrijf gevraagd aanvullend onderzoek te doen en advies te geven. Hoogstwaarschijnlijk zal er een (nieuw?) ventilatiesysteem aangelegd moeten worden. Hoe dan ook, we houden ook bij dit onderwerp de vinger aan de pols.

Wil je ergens aandacht voor vragen, mail naar
mr-ouders@8emontessorischool.nl
 

10/11/2008 - notulen MR vergadering 11-11-08

de notulen kunt u vinden in de download
download 'notulen MR 11-11-08'
 

09/10/2008 - Nieuwe Medezeggenschapsraad 2008-2011

De verkiezingscommissie, bestaande uit Marije Vermeulen, Karen Bosma en Berna te Brake, heeft de de uitslag van de verkiezingen voor de MR als volgt vast gesteld.

Personeelsgeleding
Voor de personeelsgeleding hebben zich minder kandidaten aangemeld dan er vacatures waren. Er zijn daarom voor deze geleding geen verkiezingen gehouden. In deze nieuwe zittingsperiode (die loopt tot en met het schooljaar 2010/2011) bestaat de personeelsgeleding uit: Simona Klimesova, Annemiek Oomens, Angelique Roozendaal en Michelle Staal en. Er is dus nog één onvervulde vacature. Als er in deze zittingperiode een personeelslid zich aanmeldt, dan is hij of zij direct geacht te zijn verkozen.

Oudergeleding
Negen kandidaten hadden zich voor de oudergeleding aangemeld. Op 6 t/m 8 oktober is er een verkiezing gehouden. De 5 kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen. Dit zijn (in alfabetische volgorde): Barbara Dijkgraaf, Ingeborg Lang, Saskia Roest, Koen Schaap en Arthur Veen.

Als er in deze zittingperiode een tussentijdse vacature ontstaat dan zal de Medezeggenschapsraad de eerstvolgende beschikbare kandidaat benoemen uit de volgende lijst:
1 - Rachel Feuchtwang
2 - Astrid Krikken
3 - Ismalda Swarzkächel

Foto's van alle leden kan je vinden onder Categorie Leden
 

08/10/2008 - Personeelsgeleding: Michelle Staal

Leerkracht 1/2 D
 

08/10/2008 - Personeelsgeleding: Simona Klimesova

Orthopedagoge en Leesspecialist
Lid GMR
 

08/10/2008 - Personeelsgeleding: Angelique Roozendaal

Leerkracht van groep 5/6 C
 

08/10/2008 - Oudergeleding: Ingeborg Lang

Moeder van
 

08/10/2008 - Oudergeleding: Barbara Dijkgraaf

Moeder van Jesse in groep 5 en Jimke in groep 4
Lid GMR
 

08/10/2008 - Oudergeleding: Saskia Roest

Moeder van Wisse Schokker in 4D
Voorzitter
 

07/10/2008 - notulen MR-vergadering 08-10-2008


download 'notulen MR-vergadering 08-10-2008'
 

29/08/2008 - Ja, ik wil lid worden van de MedezeggenschapsRaad

Grijp je kans op inspraak op de gang van zaken op school

In oktober 2008 zullen er verkiezingen zijn voor de medezeggenschapsraad van de 8e Montessorischool. De volledige oudergeleding heeft zijn/haar zittingsperiode er op zitten, wat betekent dat er 5 vacatures zijn voor de oudergeleding.

Verkiesbaar is elke ouder/verzorger/voogd van één van de leerlingen op school.

Zitting nemen in de MR betekent meedenken, praten, adviseren of beslissen over allerlei zaken die op school spelen, zoals het onderwijsplan, het zorgplan, de huisvesting en begroting, maar ook nadenken over de buitenschoolse opvang of de verkeersveiligheid.
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding van elk 5 personen. We komen gemiddeld 1x per maand bij elkaar.
Uiteraard is er veel meer over te vertellen en als je geïnteresseerd bent, kijk dan op de MR-pagina van de website van school, www.8emontessorischool.nl , en vraag na bij de huidige MR-leden.

De kandidaatstellingsperiode is van 22 augustus t/m 19 september 15.00 uur.
Je kunt je per mail of schriftelijk kandideren bij de verkiezingscommissie, via onderstaand adres of door het af te geven bij Marije. Stuur een korte motivatie en foto mee en geef aan van wie je de ouder/verzorger/voogd bent. Als meer dan 5 mensen zich kandideren komen er verkiezingen. Zo niet, dan worden de verkiesbare kandidaten zonder verkiezing benoemd.


De verkiezingscommissie,

Marije Vermeulen, leerkracht groep 1/2 e, hoofdgebouw beneden
Karen Bosma, ouder van Thijs groep 7/8 d
Borneokade 22, 1019 AV Amsterdam; distel1@concepts.nl; tel. 020 4213088
 

27/08/2008 - notulen MR vergadering 28-08-08

de notulen kunt u vinden in de download
download 'notulen MR 28-08-08'
 

27/08/2008 - MR nieuws agustus 2008

De verkeersveiligheid rond de school en de MR-verkiezingen

De school is weer begonnen en het eerste bijna-ongeluk op het knooppunt van Eesterenlaan-Borneolaan is al achter de rug. Ondanks de aanpassingen die het stadsdeel heeft aangebracht blijft het kruispunt erg gevaarlijk. Bij de eerste MR-vergadering hebben we met de directie gesproken over wat er nog meer kan gebeuren om de veiligheid te waarborgen. Tanja kon ons melden dat de buurtregisseur op verzoek van de school weer met het stadsdeel gaat spreken. Daarnaast gaat de school werken met klaar-overs en het project ‘tussen school en thuis’. We houden een vinger aan de pols.

Een nieuw schoolseizoen betekent ook afscheid van oude MR-leden. Maar liefst vijf leden stoppen of zijn in de zomer al gestopt: Aukje Evers en Karen Bosma (ouders), Gabriella Brescia, Marije Vermeulen en Marjon Louwe Kooijmans (personeel). We zullen hun deskundigheid en inzet voor de MR node missen.
Tegelijkertijd biedt dit vertrek mogelijkheden voor nieuwe ouders en leerkrachten om hun kennis en betrokkenheid in te zetten voor de school. De komende jaren staan er belangrijke onderwerpen als huisvesting, de leerlingenzorg, de montessori-identiteit onder het nieuwe bestuur en de kwaliteit van het onderwijs op de agenda. De MR moet er – in kritische samenwerking met de directie van de school – voor zorgen dat de school het hoge niveau blijft behouden dat het nu heeft.
Iedereen kan zich tot uiterlijk 19 september aanmelden bij de verkiezingscommissie Karen Bosma, ouder van Thijs groep 7/8 d
Borneokade 22, 1019 AV Amsterdam; distel1@concepts.nl; tel. 020 4213088. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken breken er spannende verkiezingstijden aan …..


Wil je ergens aandacht voor vragen, mail dan naar mr-ouders@8emontessorischool.nl
 

30/04/2008 - bericht van de MR nr 3 - hoort zwemles bij school?

MR-nieuws april 2008: hoort zwemles bij school?

De buurt waarin we leven is vol met bruggen, steigers en water, vooral veel water. Voor onze kinderen is het dus van groot belang dat ze snel leren zwemmen, want het zal je maar gebeuren….
In de MR hadden we laatst een discussie over de zwemles op school. Want hoe belangrijk ook, je kan je afvragen of het een taak van school is om de zwemlessen te organiseren. Het gaat natuurlijk af van de lestijd en die hebben de kinderen hard nodig. Al met al waren we wel van mening dat hier een taak voor de school ligt, alleen een andere dan nu het geval is.

Nu kunnen leerlingen met schoolzwemmen hun A-diploma halen of, als ze in hun vrije tijd al het A-diploma hebben gehaald, het B-diploma. En dat halen van het B-diploma vinden we dan weer geen taak van de school. De kinderen kunnen immers al zwemmen, dus het voegt weinig toe. Vandaar dat we hebben voorgesteld om in de toekomst het schoolzwemmen alleen aan te bieden aan kinderen die nog geen A-diploma hebben. De anderen kunnen zich dan storten op rekenen, taal en andere zaken.

Wij zijn benieuwd wat ouders van dit voorstel vinden. Reacties kunnen gestuurd worden naar het mailadres van de MR-oudergeleding (zie onder).


Wil je ergens aandacht voor vragen, mail naar mr-ouders@8emontessorischool.nl
 

13/09/2007 - bericht van de MR nr 2 - De Koningin gaat weg…..?

MR-nieuws september 2007: De Koningin gaat weg, lang leve de nieuwe …..?

Een 8e montessori zonder Ella is moeilijk voor te stellen, maar nu ze besloten heeft te gaan zullen we – met gezonde tegenzin - wel moeten. De school kan immers niet zonder een goede directeur. Binnenkort start de sollicitatieprocedure en dat betekent dat we als MR goed na moeten denken over wat voor directeur we willen. Willen we een tweede Ella? Willen we een totaal ander iemand? Wat vinden we eigenlijk belangrijk als het gaat om een grote basisschool? Moet die persoon bijvoorbeeld ook alle namen van alle kinderen weten?

Om er zeker van te zijn dat we de beste directeur voor de kinderen en het personeel krijgen is het van belang dat de leden van de benoemingscommissie goed weten wat voor persoon we willen. De profielschets is inmiddels gemaakt, maar we nodigen iedereen uit om zijn/haar wensen en voorkeuren kenbaar te maken via mr-ouders@8emontessori.nl, zodat die eventueel nog meegenomen kunnen worden. Het is natuurlijk ook mogelijk om de ouder-leden - Karen Bosma, Koen Schaap, Aukje Evers, Arthur Veen en Barbara Dijkgraaf - op het schoolplein aan te schieten. Koen Schaap zit namens de oudergeleding in de benoemingscommissie.

Wil je meer weten over waar de MR mee bezig is of wil je ergens aandacht voor vragen, klik dan door naar www.8emontessorischool.nl/mr/ of mail naar
mr-ouders@8emontessorischool.nl
 

13/09/2007 - bericht van de MR nr 1 - overblijf lijkt verbeterd

MR-nieuws september 2007: overblijf lijkt verbeterd

Het jaar is net begonnen en het lijkt erop dat we voorzichtig kunnen gaan zeggen dat de overblijf nu al beter gaat dan vorig jaar. De geluiden die we horen van Josine (overblijfcoördinator), de leerkrachten, ouders en niet te vergeten de kinderen zijn overwegend positief. Er is rust, reinheid en vooral regelmaat. Maar we beseffen terdege dat we het jaar nog jong is en dat we nog niet genoeg feiten en meningen hebben om echt te kunnen stellen dat het lek boven is. Zo hebben we nog geen goed beeld van de zwaarte van de nadelen die ouders zonder kinderen op de overblijf ondervinden.
Vorig jaar heeft de MR besloten dat de huidige manier van werken in ieder geval zo blijft tot de Kerstvakantie. Of – en hoe – de overblijf dan verandert hangt natuurlijk sterk af van de enquête die we begin oktober houden onder álle ouders. Ondertussen blijven we om ons heen kijken naar alternatieven voor het huidige ‘noodplan’. Wordt vervolgd ….

Wil je meer weten over waar de MR mee bezig is of wil je ergens aandacht voor vragen, klik dan door naar www.8emontessorischool.nl/mr/ of mail naar
mr-ouders@8emontessorischool.nl
 

02/07/2007 - Jaarverslag MR 2006-2007


download 'Jaarverslag MR 2006-2007'
 

17/11/2000 - notulen MR-vergadering 18-11-2009


download 'notulen MR-vergadering 18-11-2009'